O Warsztatach

 

Warsztaty krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej

OGÓLNE ZAŁOŻENIA I CEL

Czasem można usłyszeć opinie, że w epoce nowych mediów (zwłaszcza Internetu) – w której pisać i publikować może każdy (więc każdy może być krytykiem) – nastąpił spadek prestiżu zawodu krytyka filmowego. Naszym zdaniem jest odwrotnie: nadmiar przekazów audiowizualnych docierających do nas każdego dnia (inaczej niż przed kilkudziesięciu laty) sprawia, że potrzebujemy zaufanego przewodnika po świecie audiowizji, który pozwoli się nam nie zagubić w chaosie przekazów. To zadanie współczesnego krytyka filmowego i audiowizualnego, świetnie przygotowanego do swojego fachu.

Cykl zajęć warsztatowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ma na celu naukę planowania, tworzenia i redagowania przekazów krytycznych (pisanych i audiowizualnych) związanych z filmem oraz nowymi mediami. Cyfryzacja kultury oraz dominacja nowych mediów (dziś głównie internetu) sprawia, że – obok tradycyjnych (pisanych) form krytyki filmowej – warsztat uczy także umiejętności odnalezienia się krytyka w nowomedialnym środowisku. W związku z tym podczas warsztatu szkolimy także – obok klasycznych i wciąż obowiązujących form krytyki pisanej – sposoby tworzenia bloga, wideobloga oraz wizualnych esejów krytyczno-filmowych (np. w formie prezentacji multimedialnych, fotokastu, wideoeseju, internetowego dziennikarstwa itp.).

MIEJSCE

Warsztaty odbywają się w Gdyńskim Centrum Filmowym, które jest rozpoznawalnym ośrodkiem ze względu na lokalizację w nim Gdyńskiej Szkoły Filmowej, redakcji „Blizy” i „Scriptu”, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz innych festiwali i wydarzeń filmowych. Uczestnicy mogą tu w komfortowych warunkach uczestniczyć w zajęciach, wziąć udział w projekcjach filmowych w salach kinowych, spotkać się z twórcami filmu i kina.

ZARYS PROGRAMU

Zespół przybliża podstawowe zasady obowiązujące krytyka (etos krytyka), zajmuje się się opisem specyfiki krytyki filmowej i nowomedialnej.

Omawiamy szersze i jednostkowe aspekty społeczno-obyczajowe i zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem medialnym. Wskazujemy na specyfikę odbiorców i relacje krytyk–producent–twórca–widz (które dziś zmieniły się radykalnie). Analizujemy – pod kątem zdefiniowania współcześnie atrakcyjnych strategii krytyczno-filmowych – najnowsze teksty krytyczne. Wskazujemy różnicę pomiędzy krytykiem filmowym, recenzentem a dziennikarzem filmowym. Opisujemy współczesny background krytyki filmowej (dziś bardziej kulturoznawczy i medioznawczy niż filologiczny i literacki, jak to było kilka dekad temu). Zespół przygotowuje uczestników warsztatów na dobór tematu i utworu, nad którym będą pracowali. Wskazuje konteksty, w których muszą orientować się krytycy w konkretnych sytuacjach.

Krytyka pisana

Przedstawiamy funkcje, cele, budowa, elementy poprawnego tekstu krytycznego. W programie wychodzimy od opracowania ogólnej koncepcji tekstu, poprzez konkretne rozplanowanie, z przejściem przez poszczególne etapy realizacyjne, aż po działania promocyjne. Będziemy uczyć specyfiki różnych gatunków krytyczno-filmowych: recenzji, wywiadu, reportażu z planu, sprawozdania, notki recenzenckiej, eseju krytyczno-filmowego, szkicu monograficznego, artykułu publicystycznego itp.). Wreszcie na zajęciach przedstawiamy elementy merytorycznej, językowej i technicznej redakcji tekstu krytycznego.

Krytyka nowomedialna

Wskażemy na specyfikę nowych mediów (głównie Internetu) jako środowiska dla krytyki artystycznej. Uczyć będziemy umiejętności tworzenia konkretnych gatunków krytyki nowomedialnej. Wyjdziemy od bloga – który jest połączeniem tradycyjnej krytyki pisanej z krytyką nowomedialną – i pójdziemy w stronę, w którą – naszym zdaniem – zmierzać będzie krytyka artystyczna: połączenia słowa i ruchomego obrazu, jak np. w wideoblogu czy wideoeseju; uczyć będziemy także zasad dziennikarstwa internetowego.

PRAKTYCZNA FORMA, PRAKTYCZNY REZULTAT

Koncepcja warsztatów nie zakłada „sztuki dla sztuki”. Warsztaty są ukierunkowane na wymierny rezultat, jakim jest przygotowanie przekazów krytycznych przez uczestników i publikacja ich w medium Warsztatów.