Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.
Zamknij
GSFLogo
GSFLogoTXT
szukaj
heartyoutuberssblip


I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przyjęcie w poczet słuchaczy Gdyńskiej Szkoły Filmowej (zwanej dalej „Studium”) następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Podpisany przez słuchacza akt ślubowania złożony zostaje w teczce osobowej słuchacza, w Sekretariacie Studium.

2. Po immatrykulacji słuchacz otrzymuje legitymację Studium.II. Prawa i obowiązki słuchacza 

§ 2 

Słuchacz ma prawo do:

a) zdobywania wiedzy na Kierunku Reżyserskim i rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Studium zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni (zwaną dalej: „Fundacją”) umowami;

b) powoływania i odwoływania Starosty roku, przedstawiciela słuchaczy w danym roku Studium,

c) korzystania z pomocy nauczycieli oraz Biura Studium;

d) zrzeszania się w kołach artystycznych, naukowych oraz organizacjach uczelnianych i ogólnopolskich, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 3 

1. Do obowiązków słuchacza należy wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Studium oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania, Statutem i Regulaminem Studium oraz zawartymi z Fundacją umowami.

2. Słuchacz jest obowiązany w szczególności do:

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z Planem zajęć Studium;

b) składania zaliczeń i egzaminów, odbywania praktyk, plenerów i spełniania innych wymogów przewidzianych w Programie nauczania;

c) korzystania z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz systemu biblioteczno-informacyjnego z należytą dbałością i starannością oraz wyłącznie w celach związanych z nauką w Studium;

d) przestrzegania Statutu i Regulaminu Studium oraz innych przepisów i zarządzeń obowiązujących w Studium oraz umów zawartych z Fundacją.

§ 4 

1. Za działania lub zaniechania słuchacza, które są niezgodne ze Statutem lub Regulaminem Studium, z zawartymi z Fundacją umowami, naruszające obowiązujące przepisy prawa, uchybiające ogólnie przyjętym normom etycznym oraz godności słuchacza, zachowanie agresywne, dyskryminujące innych słuchaczy, niestosowne wobec nauczycieli lub pracowników Studium, słuchacz ponosi odpowiedzialności przed Dyrektorem Studium lub przed Sądem Koleżeńskim powoływanym przez Starostę roku. Wybór organu uprawnionego, przed którym słuchacz odpowiada za w/wym. działania lub zaniechania należy wyłącznie do Dyrektora Studium. Jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

2. Karami za działania lub zaniechania słuchacza, o których mowa w ust. 1 powyżej są:

a) ukaranie słuchacza pisemną naganą, którą wpisuje się do akt osobowych słuchacza lub

b) ukaranie słuchacza karą dyscyplinarną wydalenia ze Studium i wykreślenie słuchacza z listy słuchaczy Studium.

3. Decyzję o zastosowaniu w/wym. kar może podjąć wyłącznie Dyrektor Studium. W przypadku gdy postępowanie prowadzi Sąd Koleżeński, ukaranie następuje na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Dyrektor może odstąpić od ukarania lub zastosować inną karę od wnioskowej przez Sąd Koleżeński, jeżeli uzna to za uzasadnione. Ukaranie musi być poprzedzone dokładnym zbadaniem sprawy z czego sporządza się protokół oraz wysłuchaniem słuchacza, chyba że słuchacz swoim postępowaniem uniemożliwia jego wysłuchanie.

4. Decyzja Dyrektora Studium dotycząca wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Studium oraz ukaraniu słuchacza naganą jest ostateczna.

5. Postępowanie przed Dyrektorem lub Sądem Koleżeńskim, nie wyłącza odpowiedzialności karnej słuchacza, jeżeli jego działanie lub zaniechanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia oraz odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.


III. Organizacja Studium, warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych. 

§ 5 

1. Zajęcia w Studium prowadzone są w trybie dziennym.

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 czerwca następnego roku, z tym zastrzeżeniem, że II rok Studium kończy się 30 września następnego roku.

3. Rok szkolny obejmuje dwa semestry – zimowy (październik – styczeń), letni (luty – czerwiec), z tym zastrzeżeniem, że ostatni semestr II roku Studium, jest wydłużony i kończy się wraz z końcem września.

4. Plan zajęć oraz informację o prowadzących te zajęcia nauczycielach ustala Dyrektor Studium i podaje do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem semestru.

5. Zmiany w Planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Dyrektora Studium.

6. Dyrektor Studium może ogłosić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć.

§ 6 

1. Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które Dyrektor Studium ustalił w Planie zajęć oraz zajęciach dodatkowych, na które słuchacz się zapisał.

2. Słuchacz ma obowiązek stawiać się na zajęcia punktualnie. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może spóźnić się na zajęcia. Słuchacz powinien przedstawić usprawiedliwienie swojego spóźnienia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, na które słuchacz się spóźnił, w przeciwnym razie okres ten traktuje się jako nieusprawiedliwioną nieobecność. Zasadność usprawiedliwienia spóźnienia oceniana będzie każdorazowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, na które słuchacz się spóźnił.

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach określa w formie odrębnego zarządzenia Dyrektor Studium.

4. Nieobecność słuchacza na zajęciach lub spóźnienie się słuchacza na zajęcia usprawiedliwia nauczyciel prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości, niedostatecznej dokumentacji lub na uzasadniony wniosek nauczyciela o usprawiedliwieniu nieobecności słuchacza lub jego spóźnienia na zajęcia decyduje Dyrektor Studium.

5. Słuchacz ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości i konkretnych zadań określa nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

6. Słuchacz może w ciągu każdego semestru mieć 20% godzin usprawiedliwionych nieobecności oraz 5% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.

7. Słuchacz może w ciągu każdego semestru mieć 5 spóźnień usprawiedliwionych i 2 spóźnienia nieusprawiedliwione.

8. W przypadku przekroczenia określonych w Regulaminie Studium limitów nieobecności na zajęciach lub spóźnień słuchacza na zajęcia, Dyrektor Studium może podjąć decyzję o:

a) ukaraniu słuchacza pisemną naganą wraz z wpisaniem jej do akt osobowych słuchacza;

b) ukaraniu słuchacza karą dyscyplinarną wydalenia ze Studium i wykreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Studium.

9. Decyzja Dyrektora Studium, o której mowa w ust. 8 powyżej jest ostateczna.

§ 7 

1. Zajęcia odbywają się według Programu nauczania zatwierdzonego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Dyrektor Studium w ramach Programu nauczania zatwierdza obowiązujący w danym semestrze Plan zajęć, a także określa wymiar czasowy poszczególnych przedmiotów.

§ 8 

1. W zajęciach, ćwiczeniach praktycznych oraz plenerach mogą uczestniczyć słuchacze Studium oraz inne osoby niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

2. Dyrektor Studium może, na wniosek nauczyciela lub Starosty, określić warunki uczestnictwa innych osób w zajęciach, ćwiczeniach praktycznych oraz plenerach.

3. Dyrektor powołuje Kierownika Produkcji odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych i plenerów oraz opiekę i zabezpieczenie wszystkich uczestników, a także sprzętu używanego w trakcie zajęć.

4. Studium może organizować dodatkowe wykłady, warsztaty i seminaria.


IV. Opłaty 

§ 9 

1. Słuchacze zobowiązani są do wniesienia opłat obejmujących:

a) powtarzanie roku;

b) wznowienie nauczania po skreśleniu z listy słuchaczy;

c) uczestnictwo w drugim terminie egzaminu dyplomowego w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym uprzednio terminie;

d) uczestnictwo w drugim terminie zaliczenia egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie;

e) uczestnictwo w drugim terminie zaliczenia egzaminu lub egzaminu dyplomowego w przypadku uzyskania w pierwszym terminie oceny niedostatecznej;

f) uczestnictwo i zaliczenie zajęć wykraczających poza Program nauczania, o ile Studium będzie z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty;

g) dodatkowe koszty związane z realizacją plenerów, produkcją ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, wykraczające ponad ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Studium budżet plenerów, ćwiczeń filmowych i filmów dyplomowych;

h) dodatkowe koszty związane z nieterminową realizacją plenerów, ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, wykraczające ponad ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Studium harmonogram plenerów, ćwiczeń filmowych i filmów dyplomowych;

i) uszkodzenie lub zniszczenie powierzonego sprzętu będącego własnością Studium lub sprzętu wynajmowanego od instytucji i firm zewnętrznych w ramach realizowanych plenerów, ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej i cywilnej słuchacza z tego tytułu. Szczegółowe zasady ponoszenia odpowiedzialności słuchacza z tego tytułu określają umowy zawarte ze Słuchaczami;

2. Studium pobiera opłaty za prowadzenie zajęć w języku obcym.

3. Studium pobiera opłaty za dodatkowe wykłady, warsztaty i seminaria.

4. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania opłat oraz warunki zwalniania z opłat, w całości lub części, w szczególności słuchaczy osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala w formie odrębnego zarządzenia i podaje do wiadomości Dyrektor Studium.

5. W przypadku nie wniesienia przez słuchacza, w określonych w zarządzeniu terminach, wymaganych opłat, Dyrektor Studium podejmuje decyzję w przedmiocie konsekwencji wynikających z tego tytułu dla słuchacza, nie wyłączając możliwości ukarania słuchacza karą dyscyplinarną włącznie z wykreśleniem słuchacza z listy słuchaczy Studium, zaś w przypadku konieczności uiszczenia opłaty za dodatkowy termin egzaminu, czy też egzamin poprawkowy – niedopuszczeniem Słuchacza do egzaminu.

6. Decyzja Dyrektora Studium, o której mowa w ust. 5 jest ostateczna.


V. Zaliczenie semestrów 

§ 10 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w semestrze odbywa się w formie egzaminu, w sposób określony przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin ustny, pisemny, praktyczny lub zaliczyć przedmiot na podstawie prac wykonanych w trakcie semestru.

3. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w semestrze odbywa się w ramach wyznaczonej przez Dyrektora Studium sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej.

4. Warunkiem zaliczenia semestru oraz otrzymania promocji na kolejny semestr jest uzyskanie potwierdzenia zdania wymaganych egzaminów, w formie wpisu do Karty Egzaminacyjnej, ze wszystkich przedmiotów ujętych w Planie zajęć, w danym semestrze.

5. Do każdego egzaminu słuchacz jest zobowiązany przedłożyć Kartę Egzaminacyjną. Uprawnione osoby wpisują do nich ocenę słownie i liczbowo (w brzmieniu określonym w § 11), datę oraz potwierdzają ją własnoręcznym podpisem.

6. Słuchacz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w sesji egzaminacyjnej.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Studium może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu sesji egzaminacyjnej, na pisemny wniosek słuchacza. Przesunięta sesja nie może być dłuższa od sesji poprawkowej. Uzyskane w trakcie przesuniętej sesji egzaminacyjnej, o której mowa powyżej, zaliczenia i oceny traktowane są jako uzyskane w terminie pierwszym. Słuchaczowi przysługuje dodatkowy termin poprawkowy, który wyznacza Dyrektor Studium.

8. Zaliczenie ostatniego IV semestru Studium polega na prezentacji oraz obronie pracy dyplomowej.


§ 11 

1. Przy zapisie ocen z egzaminów stosuje się przedstawioną poniżej skalę ocen. Podanej skali przypisane są oceny w skali ECTS, obowiązujące przy wpisie ocen w programie Erasmus.

a) celujący 5,5 A;

b) bardzo dobry 5 A;

c) dobry plus 4,5 B;

d) dobry 4 C;

e) dostateczny plus 3,5 D;

f) dostateczny 3 E;

g) niedostateczny 2 F.

2. Oceny pozytywne i negatywne wpisywane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot do Karty Egzaminacyjnej i Protokołu.

3. Średnia ocen przedstawiająca wyniki słuchacza w danym roku jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej.

§ 12 

1. W przypadku uzyskania przez słuchacza w sesji egzaminacyjnej oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w drugim, wyznaczonym przez nauczyciela terminie, w sesji poprawkowej.

2. Słuchacz, który nie zgadza się z uzyskaną oceną niedostateczną z egzaminu poprawkowego, może w terminie 7 dni wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Studium o wyznaczenie terminu egzaminu komisyjnego.

3. Dyrektor Studium może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy.

4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 30 dni od daty uzyskania zgody na jego przeprowadzenie.

5. Zgodę na wyznaczenie egzaminu komisyjnego podejmuje wyłącznie Dyrektor Studium.

6. Dyrektor Studium ustala skład osobowy komisji i wyznacza termin egzaminu komisyjnego.

7. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: przewodniczący, dotychczasowy egzaminator, inny nauczyciel wykładający z tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także Starosta roku.

8. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Studium. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dysponuje podwójnym głosem. Komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.

9. W razie uzyskania na egzaminie komisyjnym oceny niedostatecznej Dyrektor Studium, po uzyskaniu opinii nauczycieli Studium, wydaje decyzję w przedmiocie wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Studium. Decyzja Dyrektora Studium dotycząca wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Studium jest ostateczna.

§ 13 

1. W stosunku do słuchacza, który nie zaliczył semestru Dyrektor Studium wydaje decyzję o:

a) zezwoleniu na rozpoczęcie nauki w Studium ponownie od I semestru, w związku z długotrwałą chorobą słuchacza, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub w razie wstąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, wyłącznie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku słuchacza;

b) wykreśleniu z listy słuchaczy Studium.

2. Dyrektor Studium może wyrazić zgodę na zaliczenie uprzednio zdanych egzaminów słuchaczowi powtarzającemu naukę jedynie w wypadku uzyskania przez słuchacza ocen bardzo dobrych i dobrych.

3. Zgodę Dyrektora Studium na ponowne rozpoczęcie nauki w Studium można uzyskać tylko raz w ciągu całego trybu nauczania.

4. Decyzja Dyrektora Studium, o której mowa w § 13 ust. 1 powyżej musi być poprzedzona wystawieniem opinii przez nauczycieli słuchacza oraz po wysłuchaniu słuchacza, chyba że słuchacz uchyla się od złożenia wyjaśnień. Decyzja Dyrektora w tym zakresie jest ostateczna.


VI. Praca dyplomowa 

§ 14 

1. W III semestrze słuchacz przygotowuje dwa scenariusze do pracy dyplomowej: scenariusz krótkiego filmu fabularnego i scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego.

2. Dyrektor Studium w porozumieniu z nauczycielami scenariopisarstwa, reżyserii filmu fabularnego i reżyserii filmu dokumentalnego podejmuje decyzję w sprawie skierowania scenariusza krótkiego filmu fabularnego i scenariusza krótkiego filmu dokumentalnego do produkcji.

3. Słuchacz przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem i opieką nauczyciela prowadzącego. Po zakończeniu III semestru, słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów, dokonują wyboru nauczyciela prowadzącego.

4. Nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, zatwierdza Dyrektor Studium.

5. Warunkiem ukończenia Studium jest:

a) napisanie przez słuchacza oryginalnego scenariusza krótkiego filmu fabularnego lub scenariusza opartego na adaptacji dzieła literackiego lub scenariusza innego autorstwa, po wcześniejszym zaakceptowaniu wyboru adaptowanego dzieła lub scenariusza innego autorstwa przez nauczyciela scenariopisarstwa i nauczyciela prowadzącego;

b) scenariusza krótkiego filmu dokumentalnego;

c) zrealizowanie co najmniej jednego z w/w scenariuszy.

6. Dyrektor Studium w porozumieniu z nauczycielami scenariopisarstwa, reżyserii filmu fabularnego i reżyserii filmu dokumentalnego podejmuje decyzję, dotyczącą realizacji przez słuchacza jednego lub dwóch filmów dyplomowych.

7. W IV semestrze słuchacze zobowiązani są przygotować do każdego z realizowanych filmów niezbędną dokumentację obejmującą:

a) kosztorys produkcji filmu, ze wskazaniem obiektów zdjęciowych (lokalizacje i scenografia)

b) wyszczególnienie obsady aktorskiej (w przypadku filmu fabularnego) i członków ekipy filmowej;

c) harmonogram zdjęć, montażu oraz udźwiękowienia filmu;

d) ostateczną wersję scenariusza.

8. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 14 ust. 7 Dyrektor Studium podejmuje ostateczną decyzję, które ze złożonych przez Słuchaczy scenariuszy zostaną skierowane do realizacji.

9. Po podjęciu ostatecznej decyzji, o której mowa w § 14 ust. 8, Kierownik Produkcji określa budżet i harmonogram produkcji filmów dyplomowych.

10. Warunkiem wpisu na ostatni, IV semestr, podczas którego słuchacz realizuje pracę dyplomową do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów po zakończeniu każdego z semestrów Studium;

b) wydanie przez Dyrektora Studium ostatecznej decyzji o skierowaniu co najmniej jednego scenariusza do realizacji filmu dyplomowego.

11. Po uzyskaniu wpisu na ostatni semestr słuchacz uzyskuje pisemną zgodę Dyrektora Studium na realizację pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego na podstawie przedstawionego przez Kierownika Produkcji budżetu oraz harmonogramu produkcji filmów dyplomowych.

12. Zakres pracy dyplomowej obejmuje:

a) reżyserię krótkiego filmu fabularnego na podstawie przedłożonego scenariusza i/lub

b) reżyserię krótkiego filmu dokumentalnego na podstawie przedłożonego scenariusza.

13. W razie dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminów związanych z przygotowaniem lub wykonaniem pracy dyplomowej, dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego lub obroną pracy dyplomowej, Dyrektor Studium zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki dotychczasowego nauczyciela prowadzącego. Zmiana nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, w IV semestrze może stanowić podstawę do przedłużenia terminu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

14. Zmiana nauczyciela prowadzącego z innych powodów nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

15. Dyrektor Studium na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza lub na pisemny wniosek słuchacza może przedłużyć termin dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej w razie:

a) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim;

b) w razie wystąpienia innych, szczególnie uzasadnionych okoliczności życiowych.

c) w razie wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych problemów związanych z produkcją filmu dyplomowego.

16. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dyrektor Studium wyznacza drugi termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego jako ostateczny. Termin ten podlega opłacie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Studium.


VII. Egzamin dyplomowy i ukończenie Studium 

§ 15 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest przedstawienie Dyrektorowi Studium, nie później niż co najmniej na 10 dni przed zakończeniem IV semestru Studium:

a) pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, dotyczącej zakończenia realizacji filmu/ów dyplomowych;

b) pozytywnej opinii Kierownika Produkcji dotyczącej należytego wykonania harmonogramu produkcji oraz prawidłowego i zgodnego z założeniami rozliczenia budżetu realizowanych filmów dyplomowych;

c) dokumentu potwierdzającego uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych i materiałowych wobec Studium, Biura Studium oraz Biblioteki i Filmoteki Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Słuchacz, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, zobowiązany jest do obrony pracy dyplomowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym, kierującego pracą dyplomową słuchacza oraz Dyrektorem Studium, jednak nie później niż ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej w IV semestrze kończącym Studium.

3. Słuchacz, który nie spełnia warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego zostaje wykreślony z listy słuchaczy Studium decyzją Dyrektora Studium.

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją składającą się co najmniej z 3 osób, powołaną przez Dyrektora Studium, spośród kadry Studium, jak również spoza Studium. Ostateczny skład komisji egzaminacyjnej określa Dyrektor Studium.

5. Egzamin dyplomowy składa się z:

a) przedstawienia pracy dyplomowej;

b) obrony pracy dyplomowej, polegającej na rozmowie Słuchacza Studium z komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:

a) scenariusz krótkiego filmu fabularnego i/lub;

b) scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego;

c) reżyseria krótkiego filmu fabularnego i/lub;

d) reżyseria krótkiego filmu dokumentalnego;

e) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu fabularnego;

f) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu dokumentalnego;

g) wiedza teoretyczna;

h) obrona pracy dyplomowej, polegająca na rozmowie Słuchacza Studium z komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. Każdy z członków komisji przedstawia ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę obrony pracy dyplomowej.

8. Przy ocenie egzaminu stosuje się skalę ocen określonych w § 11. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku ocen słuchacza jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen: średniej arytmetycznej wszystkich ocen z przedstawionej pracy dyplomowej; średniej arytmetycznej wszystkich ocen z obrony pracy dyplomowej; średniej arytmetycznej wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń przedmiotów praktycznych objętych Programem nauczania uzyskanych w ciągu dwóch lat Studium.

9. W dyplomie ukończenia Studium wpisuje się ostateczny wynik ocen słuchacza wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

a) do 3,50 – dostateczny;

b) 3,51 do 4,50 – dobry;

c) 4,51 do 5,19 - bardzo dobry;

d) 5,20 i powyżej – celujący.

10. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik ocen słuchacza obliczony jak w § 11.

11. Absolwenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej otrzymują dyplom ukończenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej - Policealnego Niepublicznego Studium Filmowego o Kierunku Reżyserskim oraz świadectwo ukończenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej - Policealnego Niepublicznego Studium Filmowego o Kierunku Reżyserskim, dokumentujące przebieg edukacji wraz z uzyskanymi stopniami z poszczególnych przedmiotów.


VIII. Urlopy 

§ 16 

1. Dyrektor Studium może udzielić słuchaczowi urlopu krótkoterminowego w przypadku zaistnienia:

a) ważnych okoliczności życiowych;

b) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

2. Okres udzielonego słuchaczowi urlopu krótkoterminowego nie może przekroczyć 60 dni.

3. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia słuchacza z obowiązku terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych Planem zajęć w danym semestrze.

4. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie powoduje przedłużenia terminu planowego ukończenia Studium.

5. Dyrektor Studium może udzielić słuchaczowi urlopu w przypadku zaistnienia:

a) innych, ważnych okoliczności, których skutki obejmują okres dłuższy niż 60 dni;

b) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, których skutki obejmują okres dłuższy niż 60 dni.

6. Udzielenie urlopu zwalnia słuchacza z obowiązku uzyskiwania w trakcie urlopu zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych Planem zajęć oraz powoduje wpisanie słuchacza na następny rok.

7. Dyrektor Studium może wyrazić zgodę na zaliczenie uprzednio zdanych egzaminów i otrzymanych zaliczeń słuchaczowi wpisanemu na następny rok.

8. Jeżeli zmiany w Programie nauczania uniemożliwiają uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów Dyrektor Studium wskazuje przedmiot lub przedmioty, których zaliczenie umożliwi wpisanie na następny rok.

9. Słuchacz powinien wystąpić z wnioskiem o urlop krótkoterminowy lub dłuższy do Dyrektora Studium niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 lub 5.

10. Udzielenie urlopu krótkoterminowego lub dłuższego potwierdza się wpisem do akt osobowych. W okresie urlopu słuchacz zachowuje prawa słuchacza Studium.

11. Po powrocie z urlopu, którego powodem była długotrwała choroba, słuchacz powinien przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzającego jego zdolność do kontynuowania nauczania w Studium. 


IX. Skreślenie z listy słuchaczy. 

§ 17 

1. Dyrektor Studium może podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:

a) nie podjęcia nauczania w Studium w terminie do 10 października;

b) nie podjęcia nauczania w Studium na podstawie pisemnej rezygnacji słuchacza;

c) nie złożenia w wymaganych terminach pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze Studium;

e) nie uzyskania przez słuchacza zaliczenia semestru w określonych terminach

f) nie wniesienia przez słuchacza określonych w § 9 stosownych opłat.

2. W przypadku określonym w § 17 ust 1 lit. c i e Dyrektor Studium może podjąć decyzję o rozpoczęciu przez słuchacza nauki w Studium ponownie od I semestru zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu.

3. Pisemna decyzja o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Studium podpisana przez Dyrektora Studium powinna zawierać:

a) datę podjęcia decyzji przez Dyrektora Studium;

b) podstawę prawną w oparciu o Regulamin Gdyńskiej Szkoły Filmowej;

c) uzasadnienie podjętej decyzji;

d) opinię nauczycieli Studium w przedmiocie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy.

4. Decyzja Dyrektora Studium dotycząca wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Studium jest ostateczna. Decyzja powinna być poprzedzona uzyskaniem opinii nauczycieli na temat słuchacza mającego zostać skreślonym z listy słuchaczy. Ponowne przyjęcie do Studium słuchacza, który przerwał nauczanie lub został skreślony z listy słuchaczy następuje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Gdyńskiej Szkoły Filmowej.


X. Nagrody i wyróżnienia. 

§ 18 

1. Słuchaczom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków oraz aktywnie uczestniczącym w życiu kulturalnym Studium, Dyrektor Studium może przyznać nagrody i wyróżnienia:

a) wyróżnienia;

b) nagrody Dyrektora Studium;

c) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne.

2. Wszystkie nagrody i wyróżnienia wpisywane są do akt osobowych słuchacza. 


XI. Przepisy końcowe. 

§ 19 

1. Regulamin Studium jest opublikowany na stronie internetowej www.gsf.pl. Regulamin Studium jest dostępny w Sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Słuchacz jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Studium. Podpisane przez słuchacza oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Studium zostaje złożone w teczce osobowej słuchacza w Sekretariacie Studium.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Studium i Statucie Studium, decyzje wiążące podejmuje Dyrektor Studium.

4. Tekst jednolity Regulaminu Gdyńskiej Szkoły Filmowej – Policealnego Niepublicznego Studium Filmowego został uchwalony 20 września 2014 roku, przez Dyrektora Studium i wprowadzony w życie zarządzeniem nr 4/2014. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2014 roku.


Konkurs Młodzi o FPFF! rozstrzygnięty!
W tym roku po raz pierwszy w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych ogłoszono konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego. Wyzwanie mogły podjąć osoby, które nie ukończyły 25 lat. Materiałem do zrecenzowania były filmy prezentowane w Konkursie Głównym festiwalu w ostatnich pięciu latach. Konkurs – we współpracy z festiwalem – zorganizowali producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej (Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza” oraz zeszyty GSF „Script”). Konkurs Młodzi o FPFF! rozstrzygnięty!
Serdecznie zapraszamy na pokaz filmów dyplomowych absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej! 12 września (środa) od godziny 16:00 będą mieli Państwo okazję zobaczyć aż dwanaście krótkich metraży, które zdobyły łącznie ponad 80 nagród na festiwalach w kraju i za granicą. Pokaz odbędzie się w nowo otwartym w Gdyni Konsulacie Kultury (ul. Jana z Kolna 25). Wstęp wolny - decyduje kolejność przyjścia na seanse. Możliwość wzięcia udziału w całości lub poszczególnych blokach filmowych.Pokaz filmów dyplomowych absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej
POWRÓT NA GÓRĘ STRONY © GSF 2010 | Polityka prywatności
projekt: Adam Żebrowski